W Polsce brakuje dokumentu, który w klarowny i spójny sposób regulowałby zasady monitorowania przestrzeni publicznej kamerami z zachowaniem ochrony danych osobowych. Czym zatem należy się kierować?


Na temat ustawy 

Już po raz kolejny Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych apelował o pilne uchwalenie ustawy regulującej sposób monitorowania przestrzeni publicznej kamerami. Ma to związek z brakiem precyzyjnych regulacji dotyczących ingerencji monitoringu w prywatność oraz faktem, iż obecnie stosowane urządzenia rejestrujące są na tyle zaawansowane, że powiązanie wizerunku osoby widocznej na nagraniu z jej danymi jest stosunkowo proste. Jeśli nie powstanie odpowiednia ustawa o monitoringu, to wówczas ustawa o ochronie danych osobowych będzie tyczyła się także informacji zbieranych za pomocą monitoringu wizyjnego. A to z kolei może doprowadzić do sytuacji absurdalnych, np. konieczności dopełniania obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których te dane dotyczą.

Prawo polskie reguluje obecnie jedynie wybrane przypadki stosowania monitoringu wizyjnego, a zapisy te są rozproszone - zawierają się w różnych aktach prawnych, dotyczących m.in. pracy straży gminnej czy policji. Stąd też konieczne jest określenie miejsc i okoliczności, w których stosowanie monitoringu jest dopuszczalne, praw i obowiązków podmiotu, który monitoring będzie prowadził, praw osób objętych monitoringiem oraz zasad dotyczących wykorzystania zebranych danych. Prace nad założeniami do przepisów są w toku.


Jakie zasady można przyjąć?

W sytuacji braku krajowych regulacji prawnych bardzo ważnym dokumentem dla użytkowników, zarówno publicznych, jak i prywatnych, jest Karta demokratycznego zastosowania monitoringu wizyjnego. Została ona opracowana z inicjatywy European Forum for Urban Security (EFUS), wspieranego przez Radę Europy oraz zrzeszającego 300 miast i wielu ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem.

Karta jest dokumentem nieobowiązkowym, jednakże wiele aspektów przemawia za jej przyjęciem. Pozwala ona na zadeklarowanie, że instalowany system monitoringu będzie użytkowany zgodnie z prawem oraz według wysokich standardów. Mimo iż karta reguluje kwestie projektowania, wykorzystania i rozwoju publicznych systemów monitoringu wizyjnego, to określone w niej zasady powinny być stosowane także w przypadku systemów prywatnych, szczególnie jeśli zgromadzone dane będą udostępniane organom publicznym.

Karta zawiera siedem podstawowych zasad (pełny tekst karty dostępny tutaj):

I. Zasada legalności - Projektowanie i rozwój systemu monitoringu wizyjnego może następować tylko w zgodzie z obowiązującym prawem i przepisami.
II. Zasada niezbędności - Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi być uzasadniona.
III. Zasada proporcjonalności - Projekt, instalacja, obsługa i późniejszy rozwój systemów monitoringu wizyjnego musi odbywać się rozsądnie i stosownie do potrzeb.
IV. Zasada przejrzystości - Władze, które wprowadzają miejski system monitoringu wizyjnego muszą mieć jasną i spójną strategię działania.
V. Zasada odpowiedzialności - Prawo do prowadzenia obserwacji i rejestracji obrazu w przestrzeni publicznej za pomocą systemu monitoringu wizyjnego jest zarezerwowane dla wąskiej grupy, ściśle określonych podmiotów. Są one odpowiedzialne za systemy instalowane w ich imieniu.
VI. Zasada niezależnej kontroli - Aby utrzymać skuteczne działanie systemu monitoringu wizyjnego, należy wprowadzić wskaźniki skuteczności oraz kontrole (audyt).
VII. Zasada udziału obywateli - Należy dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić obywateli do angażowania się w każdy etap funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego.

Przy instalowaniu systemu monitoringu, czy to przez instytucję prywatną czy publiczną, warto wziąć pod uwagę powyższe zasady, a przede wszystkim zadbać o poszanowanie prywatności osób trzecich. Nie należy jednak zapominać, że systemy monitoringu wizyjnego służą zwiększaniu naszego bezpieczeństwa i nie rzadko ochronie naszego zdrowia i życia.

 

 

 

 

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083