W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z §12 ust 30 umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju „Projekt, w którym wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł., podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Audyt powinien zostać rozpoczęty nie później niż przed zrealizowaniem 80 % planowanych kosztów związanych z Projektem i zakończony przed złożeniem wniosku o płatność końcową.” Opis przedmiotu zakupu: przedmiotem konkursu jest zawarcie umowy na realizację Audytu zgodnie z wymogami umowy z NCBiR oraz przepisami ustawy. Audyt ma zostać wykonany w siedzibie Zamawiającego (zamawiający nie przewiduje dostarczania dokumentacji do innej lokalizacji). Audyt obejmie 7 wniosków o płatność obejmujących łącznie nie więcej niż 100 dokumentów księgowych (wraz z dokumentami powiązanymi).

Oferty należy składać w formie elektronicznej (na adres: JLIB_HTML_CLOAKING) lub papierowej w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie 7 maja 2015 roku. Oferty muszą być ważne co najmniej do dnia 31 lipca 2015 roku. W ofercie należy podać:

 • Opis potencjału poprzez podanie:
  • opisu potencjału kadrowego zdolnego do realizacji Audytu
  • podanie listy referencyjnej projektów realizowanych w analogicznym programie i podlegających Audytowi na tych samych zasadach
 • Warunki dostępu:
  • doświadczenie rozumiane jako realizacja co najmniej jednego audytu zgodnie z wymogami umowy z NCBiR w ramach programu PO IG 1.4 (oferenci bez takiego doświadczenia zostaną odrzuceni)
  • zobowiązanie do zachowania wszelkich informacji związanych z projektem w poufności
  • zobowiązanie do wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do końca 08.2015

Ustalone kryteria wyboru wykonawcy obejmują:

 • Cena (oferent proponujący najniższą cenę otrzyma najwyższą liczbę punktów, kolejne oferty otrzymają punkty proporcjonalnie do proponowanej ceny) – 100%

 Pytania można kierować drogą mailową na adres JLIB_HTML_CLOAKING.

 

Wyróżnienia

 

Projekt

Budowa i wdrożenie prototypu systemu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej "SM4Public"
Projekt: POIG.01.04.00-32-244/13,
Wartość projektu: 12.936.684,77 zł,
Udział Unii Europejskiej: 6.528.823,81 zł
,
Okres realizacji: 06.2014-10.2015

Innowacyjna gospodarka - logotyp
Unia Europejska logotyp

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Konkursy

 • 2015.05.08 - Zakończył się konkurs 1/2015 2015-05-08 00:04:30

  Konkurs zakończył się 08.05.2015. Obecnie trwa postępowanie w celu podjęcia decyzji o wyborze...

  Czytaj więcej...

 • 2015.04.20 - KONKURS 1/2015 2015-04-20 00:00:10

  W chwili obecnej Smart Monitor sp. z o.o., w drodze konkursu, planuje wyłonić Audytora zgodnie z...

  Czytaj więcej...

Aktualności

 • Upewnij się, że twój smartfon jest bezpieczny 2015-04-27 11:01:11

  Pewnie można polegać na tym, że strategia BYOD (bring your own device) może zminimalizować ryzyko...

  Czytaj więcej...

 • Bezpieczeństwo w standardzie 2015-03-30 11:02:10

  Ostatnie statystyki FBI pokazują, że liczba przestępstw włamań do domów była w 2014 r. najniższa...

  Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Smart Monitor sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
KRS 0000364680
REGON 320892663
NIP 8513130083
FAX +48 91 85 22 110
email: biuro@smartmonitor.pl


© Copyright 2010-2018 Smart Monitor sp. z o.o. w upadłości
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000364680, kapitał zakładowy 200.000 zł (w całości wpłacony) z siedzibą w Poznaniu, 60-535, ul. Polna3/5, REGON 320892663, NIP 8513130083